www.ทิพย์เจริญโอสถ.com

ปลอดจากสารสเตรียรอยด์

และสารอันตรายต่างๆ

แคปซูลทำมาจากข้าวเหนียว

จึงไม่ทิ้งสารตกค้างหรือส่งผล

กระทบต่อร่างกายแน่นอนครับ

คุณหมอ เจริญ ตั้งการุณจิต